Leaderboard Lane Segmentation

Rank
Method
Mean Iou
Time
Team Name